GRI Alfa Tango

Upcoming events:

1 Jan
26 Division - Yearly LOTA
Date 1/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59
1 Jan
FLOTAC 2024
1/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59
1 Jan
FCOTAC 2024
1/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59
25 Apr
International Marconi Day 2024
25/04/2024 00:00 - 28/04/2024 23:59
3 May
Lazio Interregional Meeting 2024
3/05/2024 12:00 - 5/05/2024 16:00
19 May
Sprint Contest Emilia-Romagna 2024
19/05/2024 08:00 - 20:00
1 Jun
AT Contest Nazionale Italia 2024
1/06/2024 13:00 - 2/06/2024 13:00
8 Jun
AT France Contest 2024
8/06/2024 12:00 - 9/06/2024 12:00
10 Jun
AT Puglia Trophy 2024
10/06/2024 00:00 - 30/06/2024 23:59
15 Jun
Polish AT Contest 2024
15/06/2024 00:00 - 16/06/2024 23:59
7 Jul
AT OTTO Party
7/07/2024 09:00 - 13:00
20 Jul
CQ11WW 2024
20/07/2024 00:00 - 21/07/2024 23:59
7 Sep
AT World Meeting 2024
7/09/2024 12:00 - 8/09/2024 20:00
2 Nov
Aldo's Memorial 2024
2/11/2024 00:00 - 3/11/2024 23:59
10 Nov
Poland's Independence Day 2024
10/11/2024 00:00 - 11/11/2024 23:59

Article Index

Translated in polish by 161AT029 Hania

Revision: 11/04/2024

 

Niniejszy regulamin może być w każdej chwili modyfikowany, w zależności od pojawiających się potrzeb, przez Zarząd G.R.I. ALFA TANGO.W przypadku ich naruszenia Koordynatorzy i Dyrektorzy (określeni w art. 2) mają obowiązek zgłosić zdarzenie do Centrali wraz ze szczegółowym protokołem.

1. Znak wywoławczy AT

Dla Grupy AT 11 m jest pasmem i podobnie jak w przypadku OM w pasmach im dedykowanych, na naszym można używać wyłącznie własnego znaku wywoławczego AT. Nie uniemożliwia to rejestracji w innych grupach lub stowarzyszeniach, ale przy każdej lokalnej aktywności, Dx, Contest, S.E.S. itp. musisz używać wyłącznie własnego znaku wywoławczego AT.

Osoby naruszające zasady zostaną pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej:

- Pierwsze naruszenie: ostrzeżenie i monitorowanie

- Drugie naruszenie: wydalenie

W przypadku stwierdzenia naruszenia Koordynatorzy i Dyrektorzy proszeni są o przesłanie szczegółowego raportu o zaistniałym stanie faktycznym do centrali.

2. Koordynatorzy i Dyrektorzy

Koordynatorzy Dywizji (zagraniczni) i Regionalni (Włochy) zajmują się organizacją i koordynacją regionów/prowincji oraz współpracują z Centralą we wszystkich działaniach Grupy.

Zajmują się także selekcją nowych jednostek na terytorium i są pierwszym filtrem ich rekrutacji. Będą mogli promować działania na poziomie lokalnym (aktywacje, spotkania itp.), które w każdym przypadku muszą być zakomunikowane i zatwierdzone przez Centralę lub wyznaczone przez nią organy.

Wszyscy koordynatorzy, dyrektorzy i osoby, które decydują się na pełnienie oficjalnego stanowiska w Grupie Radia Italia ALFA TANGO, powinni to robić wyłącznie i nie być zaangażowani ani aktywni w innych grupach i stowarzyszeniach.

Koordynatora Krajowy powołuje Zarząd Grupy. Każda nominacja zaproponowana przez Dyrektorów lub poszczególne jednostki zostanie wzięta pod uwagę.

Wyznaczony w ten sposób Dyrektor Regionalny będzie pełnił swoją funkcję przez 4 lata. W przypadku rezygnacji następca (wyznaczony przez Zarząd) pełni swoją funkcję do czasu naturalnego wygaśnięcia mandatu rezygnującego.

Wymagania, aby zostać mianowanym Dyrektorem Regionalnym to:

  • minimum 5 kolejnych lat członkostwa w Grupie AT;

  • wykazali się oddaniem Grupie i/lub prowadzili dla niej ważne działania;

  • dostępność czasu do poświęcenia na zarządzanie swoim regionem, nadzór nad okręgami i działalność na rzecz Grupy.

Dyrektorzy Wojewódzcy istnieją w powiatach, w których działa co najmniej 5 czlonkow i powoływani są przez Koordynatora Regionalnego w porozumieniu z Centralą.

Wymagania, które należy spełnić, aby zostać mianowanym dyrektorem wojewódzkim to:

  • minimum 5 kolejnych lat członkostwa w Grupie AT;

  • wykazali się oddaniem Grupie i/lub prowadzili dla niej ważne działania;

  • dostępność czasu do poświęcenia na zarządzanie dzielnicą i działania na rzecz Grupy.

W województwach, które nie obejmują 5 przewidzianych czlonkow, czasami może zostać wyznaczona „osoba kontaktowa w delegacji”, która współpracuje z Koordynatorem Regionalnym i/lub Centralą.

Zarówno Koordynatorzy, jak i Dyrektorzy mogą zostać w każdej chwili usunięci z przydzielonej im roli, według wyłącznego uznania Zarządu Grupy, jeżeli zostaną podkreślone zachowania niezgodne z przepisami Grupy i duchem przyjaźni i serdeczności, jaką powinni czuć wszyscy członkowie Grupy Alfa Tango.

Dla Oddziałów zagranicznych Zarząd będzie każdorazowo oceniał możliwość wyznaczenia Koordynatora Oddziału, identyfikując go wśród czlonkow posiadających wymagania uznane za istotne.

Rada Dyrektorów, w szczególnych okolicznościach i jeżeli uzna to za konieczne, może powołać Dyrektorów i Koordynatorów z odstępstwem od wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. 100% AT

Żaden członek nie może zajmować stanowisk ani prowadzić działalności na rzecz lub w imieniu innych podobnych grup lub stowarzyszeń.

4. W na całym świecie

Grupa AT nie jest federacją klubów ani dywizji. Dołączając do AT, stajesz się częścią Grupy jako całości, a nie jako członek konkretnego stanu, regionu, prowincji lub Dywizji 1, 2, 13 itd. Każdy dołącza do G.R.I. ALFA TANGO „na całym świecie” i wszyscy mają te same prawa i obowiązki.

5. Menedżerowie QSL i menedżerowie poczty

Menedżerami QSL są TYLKO ci, którzy są upoważnieni przez Centralę ATHQ, członkowie AT nie mogą żądać innych. Usługę tę powierzono 1AT351 Marco i jego Zespołowi (Zespół Marco).

W skład Zespołu wchodzą członkowie AT, którzy mogą wykazać, że dysponują wolnym czasem i warunkami finansowymi do realizacji tego zadania oraz posiadają co najmniej 5-letni staż członkostwa w Grupie.

W przyszłości i w zależności od warunków propagacji do tego Zespołu mogą zostać dodani inni współpracownicy pod nadzorem 1AT351 Marco.

QSL Manager to osoba, która posiadająca log stacji odbiera i realizuje w jej imieniu żądania kart QSL. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (brak logu lub QSL) QSL Manager nie jest w stanie wykonać swojego zadania, po okresie nie krótszym niż 90 dni jest on zobowiązany do przesłania karty QSL bez informacji i załączenia noty wyjaśniającej.

Mail Manager to osoba, która odbiera korespondencję w imieniu konkretnej stacji i okresowo ją do niej przekazuje. Nie odpowiada na prośby QSL, a jedynie pełni funkcję pośrednika w ruchu pocztowym. W związku z tym nie może żądać żadnego wkładu.

Żaden czlonek AT nie może być menedżerem QSL ani menedżerem poczty stacji innych niż AT. Osoba odpowiedzialna zostanie ukarana natychmiastowym ostrzeżeniem lub wydaleniem, jeżeli dopuści się ponownego naruszenia. W przypadkach, gdy skrzynka pocztowa jest współdzielona z użytkownikiem spoza AT, musi on zawsze określić „Współdzielę tę samą skrzynkę pocztową z xxATxxx”, a NIE „xxATxx jest moim menedżerem lub menedżerem poczty”.

Biorąc pod uwagę to:

  • Aby skorzystać z menadżera QSL, musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

- operować z kraju, w którym działalność radiowa w paśmie 11 metrów jest ryzykowna.

- operować z kraju, w którym ruch QSL jest utrudniony ze względu na źle zarządzane, nieistniejące usługi pocztowe lub nadmierne i niezrównoważone koszty.

- (w razie potrzeby należy określić inne warunki)

  • Menedżer QSL oprócz zarządzania ruchem QSL zachęca obsługiwane przez siebie stacje do prowadzenia działalności radiowej.

Aby cieszyć się korzyściami oferowanymi przez menadżera QSL, zaangażowane jednostki będą musiały regularnie przeprowadzać jakąś formę aktywności: Dx, zawody itp.

  • Menedżer QSL ma obowiązek corocznie raportować zarządzane logi i liczbę kontaktów nawiązanych przez każdą wspieraną przez niego stację. W przypadku braku takiej informacji zwrotnej należy przyjąć, że wspierana stacja nie jest już zainteresowana prowadzeniem działalności i w związku z tym nie ma już dla niej warunków do korzystania z menadżera QSL.

Zespół Marco zastrzega sobie prawo do oceny poszczególnych warunków propagacji w danym okresie.

6. Nagrody

6a) Wszelkie wnioski dotyczące Nagrod /Dyplomów ogłaszanych przez G.R.I. ALFA TANGO należy przesłać na adres Award Managera, 1AT094 Giuseppe, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na portalu Grupy.

Prośby o informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na wskazany adres: aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6b) Wszelkie prośby o nagrody i aktualizacje wyniku DXCC muszą być składane na QSL opatrzonych znakiem wywoławczym AT wnioskodawcy. Karty QSL ze znakiem wywoławczym NON-AT będą brane pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą kontaktów nawiązanych przed przystąpieniem do Grupy.

6c) Stacje morskie i platformy wiertnicze nie są uznawane za potwierdzenie kraju. Stałe platformy morskie są uważane za terytorium kontynentalne (nie za wyspy!)

7. Części częstotliwości - Tryby emisji - Stacje zdalne - SDR

7a) Grupa AT zachęca wszystkich do korzystania z częstotliwości dozwolonych w ich krajach. Korzystanie z różnych częstotliwości jest osobistą odpowiedzialnością zainteresowanych stron.

7b) Dozwolone jest stosowanie transmisji telegraficznych (CW) i sposobów cyfrowych. Łączności nawiązane w trybie CW i cyfrowym będą uznawane za ważne do uznania przepracowanych krajów, a także do uzyskania certyfikatów i nagród. Będzie można je także realizować w zawodach i wydarzeniach, które tego wymagają, z zachowaniem częstotliwości przypisanych do tych trybów. Papierowe karty QSL są uznawane za kontakty w trybie głosowym, telegraficznym (CW) i cyfrowym, a także za nagrody, wyniki DXCC, ulepszenia itp.

7c) Współpraca radiowa ze stacjami zdalnymi jest zawsze zabroniona podczas konkursów, aktywacji, wypraw, SES, IMA itp..

7d) O kredytowanie połączeń wykonanych ze stacjami zdalnymi może wystąpić wyłącznie właściciel stacji zdalnej i tylko wtedy, gdy stacja zdalna znajduje się w tej samej prowincji zamieszkania co właściciel.

7e) Połączenia odsłuchiwane poprzez SDR, gdziekolwiek się znajdują, nie mogą być uznane. Należy nawiązać połączenie (2 Way, RX i TX) ze stacją radiową.

8. Odmowa QSO

ALFA TANGO jest uprzejma. Odmowa QSO z NON-AT jest godna ubolewania, a członkom AT nie wolno odmówić QSO z non-AT, z jakiegokolwiek powodu.

Koordynatorzy i Dyrektorzy mają obowiązek przesłać Centrali szczegółowy raport o wszelkich ewentualnych potwierdzonych zdarzeniach. Oczekuje się ostrzeżenia, a po drugim ostrzeżeniu zawieszenia.

9. W materiał

Żaden członek nie będzie czerpał zysków z Grupy poprzez produkcję i sprzedaż materiałów opatrzonych logo AT bez zgody Centrali. Osoba odpowiedzialna podlega natychmiastowemu zawieszeniu lub wydaleniu po wystąpieniu drugiego epizodu.

10. Karty QSL

Grupa AT akceptuje WYŁĄCZNIE papierową kartę QSL. Jak mówi nasze Motto: „KOŃCOWYM UDZIAŁEM W QSO/DX JEST QSL”. Oznacza to, że po wykonaniu QSO, jeżeli korespondent prosi o wymianę papierowej karty QSL, członek AT MUSI JĄ OBOWIĄZKOWO WYSŁAĆ.

10a) Tylko oficjalni projektanci AT wymienieni w Katalogu mogą projektować/tworzyć karty QSL lub prace graficzne zawierające oficjalne zarejestrowane logo (®). Jeśli chodzi o drukowanie, jest ono dowolne dla każdego.

Bądź ostrożny: można używać tylko najnowszej wersji oficjalnego zarejestrowanego logo AT (®) i będzie ono obowiązkowo umieszczone w górnej części przodu QSL, z napisem „WORLDWIDE DX GROUP” pod nim.

10b) Osobiste QSL i wszelkiego rodzaju aktywacje (kraje DXCC, AT IOTA, SES, SOTA, LOTA, IWI) muszą posiadać minimalny wspólny standard dotyczący używania oficjalnych logo AT, motto AT i ogólnie aspektów graficznych .

Jeśli chodzi o znak wywoławczy Wypraw Dx, pamiętaj: XXXAT0 (nie / lub -) XXXAT/DX (nie -)

10c) Loga AT udostępnione przez Grupę mogą być używane dowolnie, z zachowaniem zasady ich kompozycji i użytej czcionki, z wyjątkiem zarejestrowanego oficjalnego logo AT (®) [patrz artykuł nr 11]

Jedynie napis ALFA TANGO może wykazywać różnice chromatyczne.

Czcionki, których należy użyć, są następujące:

- „Gruppo Radio Italia” używa czcionki ALFATANGO.

- „ALFA TANGO” używa czcionki EGYPTIAN CONDENSED REGULAR.

Obydwa dostępne są na oficjalnym portalu Grupy.

10d) Na QSL dozwolone są wyłącznie następujące motta:

- „NIE JESTEŚMY OBCYMI, TYLKO PRZYJACIÓŁMI, KTÓRZY NIGDY SIĘ NIE SPOTKALI”.

- „WZYWAMY CAŁY ŚWIAT”.

- „KOŃCOWYM UDZIAŁEM W QSO/DX JEST QSL”.

- „NIE TYLKO RADIO”.

W ich przypadku obowiązuje wyłącznie czcionka BALLON, dostępna na oficjalnym portalu Grupy.

10e) Osobiste QSL muszą zawierać na przodzie: (1) flagę dywizji, najlepiej na całej powierzchni, (2) najnowszą wersję oficjalnego zarejestrowanego logo (®) (3) wyraźnie przedstawiać znak wywoławczy, nazwę operatora i dowolny adres.

10f) Karty QSL muszą być autoryzowane przez Centralę i mogą być drukowane dopiero PO UZYSKANIU AUTORYZACJI.

Powyższe upoważnienie wydawane jest przez 1AT351 Marco (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do którego należy przedłożyć projekty kart QSL.

10g) eQSL (elektroniczne lub cyfrowe QSL) podlegają takim samym wskazaniom jak QSL papierowe. Należy pamiętać, że nie są one ważne dla celów akredytacji nagród, dyplomów i wyników DXCC.

11. Oficjalne logo ALFA TANGO (®)

Na używanie oficjalnego zarejestrowanego logo AT (AT) należy zwrócić się o zgodę na adres 1AT012 Giorgio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w następujących przypadkach: (1) publikacja na stronach internetowych (2) publikacja na Facebooku i innych mediach społecznościowych (3) publikacja na materiale papierowym innym niż karty QSL (4) inne etui.

12. Składki

12a) Żaden członek AT, niezależnie od tego, czy zamieszkuje w najbardziej poszukiwanym kraju, czy nie, nie może prosić o datki lub kwoty w celu przedłożenia swojej karty QSL.

Decyzja o dobrowolnym wysłaniu datku na rzecz tych, którzy pracują w miejscu, w którym za każdym razem, gdy transmitują audycję w radiu, podlega dużej liczbie próśb o kartę QSL, pozostawia się zdrowemu rozsądkowi i rozsądkowi każdego członka AT. Ci ludzie nie mogą pracować tylko po to, żeby kupować karty QSL i znaczki, aby uszczęśliwić „najbardziej poszukiwanych łowców krajów”.

12b) Każdy członek AT, który ponosi duże wydatki na wydruk QSL i przesyłkę pocztową, może złożyć oświadczenie typu: „Drogi przyjacielu, przepraszam, ale odpowiadanie na wszystkie prośby o QSL stwarza mi duże problemy ekonomiczne; proszę ograniczyć ten kontakt do QSO tylko dlatego, że jeśli wyślesz mi swoje QSL, postawisz mnie w trudnej sytuacji.”.

12c) Dx-ekspedycje mogą używać wyrażenia „wymagany standardowy wkład” i mogą wyjaśniać, że oznacza to 3 dolary.

12d) Dla S.E.S. aktywacji, wpłata jest „dobrowolna”. Jeżeli w tym samym kraju S.A.S.E. (koperta opłacona z góry i zaadresowana do siebie).

12e) Jeśli menadżer dwóch lub więcej aktywacji otrzyma w jednej lub większej liczbie kopert 3$ za każde żądanie, wówczas menadżer MUSI odpowiedzieć oddzielnymi kopertami i QSL.

Przykład: operator wysyła w kopercie trzy zapytania i sześć dolarów. Menedżer musi odpowiedzieć, wysyłając trzy oddzielne koperty (lub zgrupować Twoje prośby do 4 różnych QSL z jednym wkładem).

13. Sponsor

Członkom AT surowo zabrania się ubiegania się o sponsoring u kogokolwiek. Jeśli nie stać ich na dołączenie, jak mogą sobie pozwolić na wysłanie QSL lub odnowienie członkostwa w następnym roku? Proszenie o sponsoring przez organizatorów Dx-Peditions i S.E.S jest niedopuszczalne. Jeśli nie masz warunków finansowych na zorganizowanie wydarzenia, zostajesz w domu.

Na QSL i Logach muszą pojawiać się tylko logo AT. Bezwzględny brak jakichkolwiek reklam. W drodze wyjątku, jeśli istnieją ku temu przesłanki, można zwrócić się do Centrali o specjalne odstępstwo.

Wywieszanie banerów lub banerów reklamowych jest dozwolone wyłącznie na spotkaniach, pod warunkiem, że sponsor wniósł wymierny wkład w realizację takich wydarzeń.

14. Czarna lista

Od 2021 r. jedynym oficjalnym menedżerem Czarnej Listy w Grupie jest 1AT041 Lory.

Kraje mogą wyznaczyć własnego kierownika działu Czarnej Listy w celu koordynowania ich relacji z Centralą. Te listy działów mają charakter wewnętrzny i nie będą widoczne w katalogu.

14a) Jeżeli stacja nie odpowie w ciągu 60 dni, można wysłać przypomnienie ze szczegółami QSO (pierwsze QSL mogło zostać utracone).

14b) Jeżeli po kolejnych 60 dniach sytuacja nie ulegnie zmianie, nazwisko członka AT można zgłosić mailowo do Menedżera Czarnej Listy, podając oprócz normalnych danych inne informacje (np.: wkład, przesłane drugie QSL i Wkrótce).

14c) Dla DX, SES i ogólnie dla menadżera QSL, termin wynosi cztery miesiące przed zaproszeniem.

Dwa razy w roku Menedżer Czarnej Listy będzie publikować listę wszystkich otrzymanych raportów. Każdy, kto później otrzyma początkowo zgłoszoną QSL jako nieotrzymaną, musi powiadomić Menedżera Czarnej Listy.

15. IOTA

Zasady działalności IOTA są zapisane w szczegółowym regulaminie dla aktywatorów Dx-ekspedycji i obowiązują bez wyjątku wszystkie Dywizje. I.O.T.A. Komisja, która zbiera się co roku, rozważa wprowadzenie zmian tam, gdzie jest to konieczne.

Wyspy na rzekach i jeziorach nie kwalifikują się do programu I.O.T.A. nagroda. Takie wyspy należy aktywować za pomocą przyrostka I.W.I. (Wyspy Wodne Śródlądowe). Kontakty z łodziami na rzekach i jeziorach są absolutnie nieważne.

16. Konkursy

We wszystkich konkursach- aktywacjach organizowanych przez G.R.I. ALFA TANGO, nie można używać części częstotliwości z . 500 do. 600 . Częstotliwości te muszą pozostać wolny dla innych operatorów. Można wołać na 555, ale wtedy wymagane jest QSY na inne częstotliwości. Tylko indywidualni operatorzy mogą używać QSL otrzymanego do kontaktów nawiązanych podczas Konkursu, aby poprosić o Nagrodę, Ulepszenie Nagrody, podwyższenie wyniku DXCC itp.

17. S.E.S. Stacje specjalne lub wydarzenia

17a) Aktywacja S.E.S. należy zwrócić się do Super Komisji (1AT012 Giorgio) i ją zatwierdzić, tak jak w przypadku wyprawy DX. W przeciwnym razie zostanie ono uznane za nieważne, a wobec operatora zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Od 2003 r. przyznawane są tylko dwie SES na oddział i muszą one mieć znaczenie historyczne lub radiowe.

17b) Proszę nie prosić o pozwolenie na upamiętnianie wojen, ataków itp. (Dni Niepodległości są dopuszczalne).

17c) Niedozwolone są zbiórki na cele charytatywne z prośbą o datki.

17d) Wpłata jest dobrowolna. Obowiązkowe może być wyłącznie opłacone z góry i zaadresowane koperta (SAE).

17e) Wydruk nowej karty QSL nie może być pretekstem do zorganizowania SES. Lider zespołu S.E.S. w rzadkich krajach i wyprawach DX-owych, musi przesłać Log wydarzenia do Superkomitetu w ciągu 60 dni od ostatniego QSO. Zasady walidacji i kary są takie same jak w przypadku IOTA.

17f) Normalny S.E.S. aktywacje muszą zostać zatwierdzone przez dyrektora lub koordynatora w Twoim kraju, a informacje i dowody muszą zostać przesłane do Superkomitetu.

17g) S.E.S. nie może trwać dłużej niż 48 godzin, ale może być rozłożony na dwa weekendy lub dni powszednie.

17h) Operatorzy DX-ekspedycji i S.E.S. podczas wywoływania na antenie wymagane jest podanie odpowiednich informacji (wydarzenie, QSL Manager) oprócz swojego nazwiska, mniej więcej co 10 wykonanych połączeń.

17i) Operatorzy korzystający z oddzielnych częstotliwości (SPLIT) nie mogą sięgać dalej niż 30 kHz.

17l) Logi Dx-ekspedycji i S.E.S. nie mogą być publikowane w Internecie do czasu zakończenia aktywacji, a w żadnym wypadku nie przed publikacją na oficjalnej stronie internetowej AT przez Nadkomisję po zatwierdzeniu działania.

18. Znak wywoławczy „przenośny”.

Po początkowym AT0 i 3 (trzech) AT/DX, w krajach, w których nie ma rezydentów AT, kolejne aktywacje muszą być wykonane przy użyciu Twojego imienia i nazwiska poprzedzonego przekreślonym prefiksem. Np.: 400/1ATxxx.

W krajach, w których jest mniej niż 5 (pięć) operatorów AT, autoryzacja i dowody są obowiązkowe. W krajach, w których jest więcej niż 5 członków AT, nie są wymagane żadne zezwolenia ani dowody, ale Superkomitet musi zostać poinformowany przed wydarzeniem, aby mógł uzyskać niezbędne ujawnienia.

19. Samorządność

Aby odciążyć centralę, która jest zawsze zajęta, konieczne jest, aby autonomiczne działy w dalszym ciągu działały sprawnie, a członkowie stosowali się do właściwych kanałów komunikacji, np. dyrektor lub koordynator krajowy.

Prosimy nie kierować listów ze skargami i prośbami bezpośrednio do Centrali. Zostaną one zwrócone do siedziby kraju pochodzenia. Dotyczy to również poczty elektronicznej.

20. Szkolenie i zarządzanie Stacją Klubową

20a) Na korzystanie ze Stacji Klubowej należy uzyskać zezwolenie z Centrali.

20b) Należy wyznaczyć operatora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie stacji.

20c) Aby nazwa klubu mogła zostać aktywowana, musi być obecnych co najmniej trzech operatorów.

20d) Należy prowadzić dokładny dziennik, stosując progresywny system numeracji, nawet w przypadku braku wymiany kart QSL; protokół musi być podpisany przez co najmniej trzech obecnych operatorów.

20e) Wpłaty QSL nie są kwalifikowalne.

20f) Kontakty uzyskane za pośrednictwem Stacji Klubowej nie mogą być wykorzystywane przez operatorów do osobistych korzyści.

20g) Ewidencja liczby uruchomień Stacji Klubowej oraz łączna liczba kontaktów musi być w każdym czasie udostępniana Centrali.

20h) Wezwanie Stacji Klubowej musi odzwierciedlać najwyższy poziom jakości operacyjnej, przez osoby korzystające ze stacji. Za prawidłowe funkcjonowanie stacji odpowiada wyznaczony członek AT.

20i) Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Centralę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

21. Wymagania członkowskie

Minimalne wymagania, aby zostać przyjętym do G.R.I. ALFA TANGO ma za zadanie wykazać, że posiadasz co najmniej 30 krajów DXCC lub 50 różnych stacji AT potwierdzonych QSL.

Wymagania te nie dotyczą OM (radiamatorów), którzy mogą być przyjęci automatycznie poprzez przypisanie im odpowiedniej kategorii w zależności od krajów, w których pracowali i potwierdzali w paśmie 11m. Ważne jest, aby zasady zostały wyjaśnione nowym członkom (przed rejestracją) przez odpowiedzialnego koordynatora lub dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu nr 1.

Członkowie AT każdego oddziału, jeśli chcą, mają możliwość odnowienia członkostwa bezpośrednio w Centrali, kontaktując się z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brakujące odnowienie, nawet przez O.G. jednostki. (Stara Gwardia), jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji i cofnięciem liczby jednostek, które w związku z tym mogą zostać ponownie przydzielone.

22. Kategorie operatorów

G.R.I. ALFA TANGO wyróżnia 5 różnych kategorii operatorów na podstawie poziomu działalności prowadzonej w 11M każdego operatora. Przydziela się je według następujących kryteriów:

Kat. 3

50 różnych AT, zadziałało i zostało potwierdzone pocztówką QSL.

Kat. 2

30 różnych podmiotów (krajów) określonych na liście DXCC, pracowało i potwierdzało QSL.

Kat. 1

50 podmiotów (krajów), różnych w rozumieniu listy DXCC, pracowało i potwierdzało QSL.

Kat. S

100 lub więcej podmiotów (krajów), różnych w rozumieniu listy DXCC, pracowało i potwierdzało QSL.

Kot. OG (Stara Gwardia)

Jednostka posiadająca 25-letni nieprzerwany staż członkostwa w Grupie. Brak przedłużenia zostanie potraktowany jako milcząca rezygnacja, w związku z czym numer jednostki stanie się dostępny i może zostać ponownie przydzielony.

23. Dzięki uprzejmości, AT Duch i Kodeks postępowania

W radiu należy zawsze zachować uprzejmość i szacunek oraz przestrzegać następujących zasad:

23a) Nie powtarzaj na antenie adresu znajdującego się w Spisie (niektóre kraje posiadają stacje monitorujące).

23b) Nigdy nie powtarzaj nazwy kraju.

23c) Nie używaj częstotliwości wywoławczych do wykonywania QSO. Częstotliwości te muszą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania połączeń i natychmiast zwalniane.

23d) Wołając do S.E.S. stacji lub Dx, nie trzeba wołać aktywatora po imieniu (on doskonale wie, kim jest). Po QSO słuchaj dalej, aby otrzymać informację o wymianie QSL. Nie przerywaj QSO innej osobie.

23e) Wysyłając QSL używaj kopert bez logo, naklejek itp. Nie pisz na kopercie wezwania do wysyłki/aktywacji. Nie wszystkie kraje rozważają legalne wykorzystanie SSB. Nigdy nie wysyłaj QSL w otwartej kopercie lub z przezroczystym okienkiem, tak aby było widać z zewnątrz.

23f) Profesjonalizm w radiu. Zapoznaj się z kodem Q i używaj go poprawnie. Np.: „QRZ?” może być używane wyłącznie zgodnie z jego właściwym znaczeniem przez operatorów wypraw DX-owych. Poprawnymi słowami dla tych, którzy chcą pracować nad aktywacją, są: „Mój znak wywoławczy to xxATxxx” NIE: „Mój QRZ to…”.

23g) Wykonywanie QSO w imieniu innych jest absolutnie niedopuszczalne. Jest to niesprawiedliwość i jako taka podlega karze.

23h) Podczas aktywacji postępuj zgodnie z poniższym kodeksem postępowania dla DX-Pedytorów, aktywatorów i operatorów radiowych.

KODEKS POSTĘPOWANIA PODCZAS wypraw DX-owych i SES dla ekspedycji DX-owych, aktywatorów i operatorów radiowych.

  • Uczestnicy DX-ów lub aktywatorzy muszą bezwzględnie unikać wykonywania QSO podczas aktywacji. Niektórzy operatorzy mają niewiele krótkich przerw propagacyjnych i QSO trwające przez długi czas może zagrozić możliwości

 @2024 - 161/029

Puglia Coastal Tower Award

AT World Meeting 2024

X

Right Click Disabled

No right click please!